ОБЩИ УСЛОВИЯ

НА „ИН.ВЕНТО Р“ ЕООД

КЪМ ДОГОВОРИ ЗА РЕКЛАМНО ОБСЛУЖВАНЕ

 

 I. ПРЕДМЕТЕН ОБХВАТ.

1.1.  Настоящите Общи условия се прилагат към всички Договори за рекламно обслужване, сключвани от „Ин.Венто Р“ ЕООД и представляват неразделна част от тях.

1.2.  Общите условия са задължителни за „Ин.Венто Р“ ЕООД (наричано по-нататък за краткост „Изпълнител”) и неговите клиенти наричани по-нататък за краткост „Възложител/и”). Клиентите са запознати, че действащите Общи условия се публикуват и са достъпни на уеб-сайта на „Ин.Венто Р“ ЕООД – www.invento-r.com

1.3.  Отношенията между Изпълнителя и Възложителите се уреждат въз основа на сключен между страните Договор за рекламно обслужване с подписването/потвърждаването, на който  Възложителите декларират, че са запознати с Общите условия, удостоверяват съгласието си с тях и ще ги спазват.

1.4.  В определени случаи (когато няма сключен договор между двете страни) oтношенията с Възложителя се уреждат въз основа само на изготвена оферта изпратена от едната страна до другата страна писмено, по електронна поща или факс. Така изпратената оферта има обвързваща сила за страните от момента на получаване на потвърждение от другата страна. Потвърждението може да бъде изпратено писмено, по електронна поща или факс. Потвърдената оферта има силата на сключен между страните Договор за рекламно обслужване. С потвърждение на офертата Възложителят се съгласява настоящите Общи условия да се прилагат в отношенията между тях и „Ин.Венто Р“ ЕООД по повод изпълнението на рекламни материали и/или рекламни услуги, предмет на офертата.

1.5.  При противоречие между настоящите Общи условия и специалните условия, посочени в договора между страните или приетата оферта, предимство имат специалните условия.

II. ДЕФИНИЦИИ.

2.1.  При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия и Договорите за рекламно обслужване използваните термини и изрази ще имат следното значение:

1)    „Изпълнител“ означава „Ин.венто Р“ ЕООД, ЕИК 130342434, със седалище в град София и адрес на управление: ж.к. Младост 3, бл. 303, ап. 49, представлявано от управителя Борис Димитров.

2)   „Възложител“ означава всяко физическо или юридическо лице, рекламна агенция или медия, което отправя до Изпълнителя искане за предоставяне на оферта и/или е потвърдило предложена от Изпълнителя оферта и/или е сключило Договор за рекламно обслужване с Изпълнителя за изработка и/или доставка и/или монтаж на рекламни материали и/или извършване на рекламни услуги.

3)   „Рекламни материали“ означава изработени от Изпълнителя по задание на Възложителя носители на информация, предмети и съоръжения като рекламни изображения, текстове, лога, брошури, дипляни, проспекти, плакати, пана, банери, динамични реклами, публикувани в интернет, рекламни съоръжения, носещи конструкции, рекламни сувенири, звукозаписи и видеа, и др.

 4)   „Рекламни услуги“ означава всички услуги, предоставяни от Изпълнителя и/или конкретно уговорени в Договор за рекламно обслужване и/или приложенията/анексите към него.

5)   „Договор за рекламно обслужване“ означава:

  •  всеки писмен договор или друг договор сключен между Възложителя и Изпълнителя.
  •  одобрена оферта, която има обвързваща сила за страните от момента на получаване на потвърждение/съгласие от другата страна, изпратено писмено, по електронна поща (e-mail) или факс, което съдържа изрично съгласие;
  •  разменени писма по електронната поща (e-mail) между страните, от които писма е видно че има отправено и потвърдено предложение.

Със сключването на Договора за рекламно обслужване Възложителят се съгласява и приема да спазва настоящите Общи условия.

ІІI. ВЪЗЛАГАНЕ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ.

 

3.1.  Възлагането на работа от Възложителя на Изпълнителя се извършва със сключването на Договор за рекламно обслужване по смисъла на т. 5 на раздел II от настоящите Общи условия.

3.2.  Искането за изпълнение на рекламни материали и/или рекламни услуги се изпраща писмено от Възложителят до Изпълнителя чрез електронна поща, факс, писмо с обратна разписка или друга подходяща писмена форма, като същите се считат за получени на датата на доставянето им при Изпълнителя.

3.3.  Във възможно най-кратък срок от получаване на искането Изпълнителят изпраща на Възложителя отговор с конкретна оферта по направеното искане и/или оферта с друго предложение. При получено писмено потвърждение от Възложителя за приемане на офертата на Изпълнителя, се счита, че страните са постигнали съгласие за всички параметри и между тях е сключен Договор за рекламно обслужване, а рекламните материали/услуги, уговорени в него, са възложени и подлежат на изпълнение от Изпълнителя. С възлагането на конкретен рекламен материал и/или рекламна услуга, Възложителят се съгласява и приема да спазва настоящите Общи условия.

3.4.  Със сключването на Договора за рекламно обслужване страните определят лица за контакт, като задължително посочват електронна поща (e-mail) за кореспонденция. Страните се съгласяват, че всички действия по приемане, изпращане и съхранение на рекламните материали и рекламните услуги и свързаната с тях кореспонденция могат да стават по електронен път като електронни документи по смисъла на ЗЕДЕП (Закона за електронния документ и електронния подпис), чрез посочените в Договора за рекламно обслужване електронни пощи, а в случай, че в договора не са посочени електронни пощи (e-mail) за кореспонденция – чрез електронните пощи посредством, които е водена кореспонденцията между страните.

3.5. Страните се съгласяват, че ако писмото/електронното изявление е произлязло от електронната поща на служител и/или представител Възложителя, то писмото със сигурност съдържа валидно изпратено волеизявление от Възложителя. Електронното изявление се смята за получено, ако адресатът потвърди получаването.

3.6.  В Договора за рекламно обслужване, в приложенията и анексите към него, страните уговарят всички останали специални условия за изпълнение на рекламните материали и/или рекламните услуги, като вид на възложената работа, спецификации, срокове за изпълнение, срок на договора, размер на дължимото възнаграждение, сроковете за заплащането му, отстъпки/надценки и начини на плащане, обезщетения и гаранции, като изброяването не е изчерпателно.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

Права и задължения на Изпълнителя:

4.1.  Изпълнителят се задължава да изпълнява възложените поръчки с грижата на добър стопанин, с дължимото за този вид дейност качество и съгласно уговореното между страните и в защита интересите на Възложителя.

4.2.  Изпълнителят се задължава да изпълнява възложената работа по свой проект, със свои материали, технически средства, персонал и други необходими, освен ако не е уговорено друго. Изпълнителят има право да влиза в договорни отношения с трети лица за реализирането на оторизираните услуги, като разплащането с тях се извършва съобразно условията на този договор и бюджета на всяка отделна поръчка.

4.3.  Изпълнителят има право да изисква от Възложителя да му да предостави необходимите изображения, рекламни девизи и послания, графично и/или текстово съдържание, слогани, лога, звукозаписи, видеа, файлове и информация за рекламните материали в подходящ формат, визия и качество, за изпълнение на възложената работа, а ако предоставените материали не са годни за изпълнение на възложената работа да изисква предоставянето на материали с необходимото качество, така че да бъде изпълнена възложената работа.

4.4.  Изпълнителят не носи отговорност за грешки (правописни, стилови, смислови и пр.), съдържащи се в материалите, текстовете, логата, изображенията, предоставени му от Възложителя.

4.5. Изпълнителят се задължава да предостави в края на годината цялостен отчет за извършените дейности по силата на този договор.

4.6. Изпълнителят се задължава да предоставя информация на възложителя за ефективността на рекламната дейност при наличие на обективни условия за това.

4.7. Изпълнителят се задължава да предоставя материали за одобрение от Възложителя на всеки етап в процеса на изпълнение на дадена поръчка. Ако се налагат промени в договорените рекламни материали и/или рекламни услуги Изпълнителят ги съгласува предварително с Възложителя.

4.8.  Изпълнителят има право да получи пълно съдействие от Възложителя, за да може да изпълни възложената работа в срок и съобразно уговореното.

4.9.  Изпълнителят се задължава да предаде на Възложителя извършената работа.

4.10. Изпълнителят има право да получи възнаграждението, предвидено в Договора за рекламно обслужване и/или приложенията към него;

4.11.  Изпълнителят се задължава да започне изпълнението на конкретната поръчка след предоставяне на съответните финансово-счетоводни документи за превеждане на дължимите по съответния договор за поръчка суми от страна на Възложителя, в случаите, когато между двете страни не съществува друга договореност;

4.12.  Изпълнителят има право неограничено във времето да използва създадените от него идеи, проекти, дизайни, концепции за рекламни материали и/или рекламни услуги, техни изображения, звукозаписи и видео файлове с цел промотиране/ презентиране/реклама на дейността си, с което едновременно да допринася за промотиране/презентиране/реклама на дейността на Възложителя.

4.13. Изпълнителят няма право да огласява и предоставя на трети лица информацията предоставена му от Възложителя за изпълнение на настоящия договор.

4.14.  Изпълнителят има право да откаже изпълнението на задълженията си по договора за рекламно обслужване, в случай, че Възложителя не плати дължимото възнаграждение, в уговорения срок и/или ако предоставените от последния материали, изображения, документи, файлове и данни са с порнографско съдържание, както и ако нарушава нормативните разпоредби на действащото законодателство и добрите нрави. В този случай Изпълнителят не носи отговорност за неизпълнение на договора, не дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойки и/или други обезщетения.

4.15.  В случай, че Изпълнителят извърши договорените между страните рекламни услуги и/или изработи рекламните материали, които са му възложени и не получи обратна връзка и/или съдействие от Възложителя за съгласуването им, приемането им и/или получаването им или всяко друго съдействие необходимо за изпълнение на договореното до 5 работни дни, то се счита, че Изпълнителят е изпълнил възложената работа точно и коректно, услугата е приета от Възложителя, следва да бъде платена от последния и фактурирана от Изпълнителя.

4.16.  В случай, че страните са уговорили работата да бъде извършена на етапи и за изпълнението им е необходима обратна връзка от Възложителя с инструкции/ потвърждение, за да може Изпълнителят да приключи съответния етап и/или да продължи със следващ етап и Възложителят не му предостави или забави обратната връзка, то срокът за изпълнение на следващите етапи се определя едностранно от Изпълнителя предвид променения график на проекта поради липса/забава на обратна връзка от Възложителя и запазените ресурси (материали, персонал, договорки с подизпълнители и др.) за проекта от страна на Изпълнителя.

Права и задължения на Възложителя:

4.17.  Възложителят има право да получи от Изпълнителя качествени рекламни материали и/или рекламно услуги, съгласно уговореното между страните;

4.18.  Възложителят има право по всяко време да контролира изпълнението на възложената работа, без това да пречи на дейността на Изпълнителя;

4.19.  Възложителят няма право да извършва дейностите, възложени на Изпълнителя, както и да извършва каквито и да е поправки и ремонти по тях, нито да възлага извършването им на трети лица.

4.20.  Възложителят се задължава да окаже пълно съдействие на Изпълнителя, за да може последния да изпълни възложената работа в срок и съобразно уговореното между страните, включително да съдейства на последния, в рамките на своята компетентност, за разрешаване на проблеми, независещи изцяло от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и за разрешаване на проблеми и изисквания от административно естество или засягащи отношения с трети лица.

4.21.  Възложителят се задължава да упълномощи лице за контакт, което да оказва необходимото съдействие на Изпълнителя при изпълнение на възложената му работа.

4.22.  Възложителят се задължава да предостави на Изпълнителя необходимите изображения, рекламни девизи и послания, графично и/или текстово съдържание, слогани, лога, звукозаписи, видеа, файлове и информация за рекламните материали и/или проект /в подходящ формат, визия и качество/, за изпълнение на възложената работа, а ако последният не ги одобри да му представи в срок материали с необходимото качество, така че да бъде изпълнена възложената работа.

В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не предаде своевременно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите документи, визии, изображения, текстове, лога и всякакви материали и информация, които са необходими на последния за изпълнение на възложената работа в уговорените срокове, то сроковете за изпълнение, изработка, доставка и монтаж се увеличават автоматично с времето на забавата на Възложителя.

4.23.  Възложителят се задължава да прегледа изработеното за недостатъци и да уведоми веднага Изпълнителя при наличието на такива.

4.24.  Възложителят се задължава да приеме от Изпълнителя извършената съгласно договора работа, ако тя е изпълнена качествено и в договорените срокове. Ако Възложителят не направи писмени възражения в срок от 3 (три) дни след датата на приемането, се счита, че същият няма възражения, одобрява извършената работа и приема, че е изпълнена от Изпълнителя точно и съгласно уговореното.

4.25.  Възложителят се задължава да осигури на Изпълнителя необходимите условия за доставка и монтаж на рекламните материали, достъп до съответното място за монтаж на рекламните материали, разполагане на техника и материали, включително да осигури необходимата през време на монтажните дейности, ел. енергия, да укаже местонахождението на ел. табло и да осигури контакт с упълномощено лице за достъп до него с цел нормално и в срок извършване на монтажните работи. Изпълнителят не носи отговорност за свързване на рекламни материали към нестандартни или преработени ел. мрежи, както и към такива, които не отговарят на приетите нормативни изисквания или ако Възложителят не е изпълнил задълженията си по предходното изречение. В този случай Изпълнителят не носи отговорност и Възложителя е длъжен да приеме монтираните рекламни материали без възражения.

4.26.  Възложителят се задължава да плати договореното възнаграждение/цена/ по начин и в срокове, съгласно сключения Договор за рекламно обслужване и/или приложенията към него;

4.27.  Възложителят се задължава да поеме допълнителни разходи в полза на държавни, общински и т.н. служби за стартиране и финализиране на процедурата по узаконяване на строителството на рекламни материали, при нужда от узаконяване.

4.28.  В случай, че Възложителят желае друг изпълнител да изпълни рекламните материали и/или рекламните услуги по направен от Изпълнителя проект, то Възложителят заплаща на Изпълнителя проектирането и дизайнерския труд на база договорените в офертата цени.

V. СРОКОВЕ.

5.1.     Изпълнителят изработва рекламните материали и/или изпълнява рекламните услуги съгласно сроковете уговорени между страните в Договора за рекламно обслужване и/или в приложенията/анексите към него.

5.2.  Изпълнителят изпълнява задължението си за спазване на сроковете, само ако Възложителят е заплатил дължимото възнаграждение в уговорения между страните срок.

5.3.  В случай, че Възложителят не извърши плащанията в уговорените срокове, Изпълнителят има право да откаже изпълнението на възложената работа.

5.4.  Изпълнителят изпълнява задължението си за спазване на сроковете, само ако Възложителят е предоставил в срок и в подходящ формат, визия и качество необходимите изображения, рекламни девизи и послания, графично и/или текстово съдържание, слогани, лога, звукозаписи, видеа, файлове и информация за реализирането на рекламните материали или услуги.

5.5.  Промяна на сроковете е възможна само с изрично писмено съгласие на страните.

VI. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. РАЗХОДИ.

 

6.1.  За изработка на рекламните материали и/или извършване на рекламните услуги уговорени между страните Възложителят заплаща на Изпълнителя възнаграждение /цена/ в размер определен между страните съгласно сключения между тях Договор за рекламно обслужване и/или приложенията/анексите към него. Цените се уговарят без начислен ДДС.

6.2.  Всички цени следва да се оферират/договарят в български левове или евро, освен ако не е уговорено друго.

6.3.  Възнаграждението на Изпълнителя /цената/ се заплаща по банков път по конкретна банкова сметка, съгласно уговорените условия и срокове в сключения между страните Договор за рекламно обслужване и/или приложенията/анексите към него.

6.4.  В случай, че не е уговорено друго, Възложителят се задължава да изплати на Изпълнителя възнаграждението не по-късно от 3 (три) дни след приемане на работата.

6.5.  За полученото възнаграждение Изпълнителят издава фактура, съгласно изискванията на българското законодателство.

6.6.  Ако фактурите не са надлежно изготвени, ако са неправилно адресирани или съдържат грешки или пропуски по отношение на съдържание или калкулация, Възложителят е задължен да предупреди писмено Изпълнителя. Всички суми по фактурите са дължими до последващото им коригиране от страна на Изпълнителя.

6.7.  Ако не е уговорено друго всички разходи по изработката, доставката и монтажа на рекламните материали и/или изпълнение на рекламните услуги са за сметка на Възложителя и се дължат отделно от възнаграждението на Изпълнителя.

6.8.  В случай, че за изпълнението на Договорa за рекламно обслужване възникнат евентуални допълнителни и необходими разходи, който не са уговорени в него, Изпълнителят уведомява предварително Възложителя, който следва в тридневен срок да изрази становището си относно допълнителните разходи. Ако Възложителят не откаже изрично заплащането на допълнителните разходи, дължи заплащането им 7 /седем/ дневен срок от уведомяването.

VII. РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ. СЪДЪРЖАНИЕ. ПРАВА.

7.1. Изпълнителят изпълнява възложените рекламни материали и/или рекламни услуги по свой проект, със свои материали, технически средства, персонал и други необходими, освен ако не е уговорено друго.

7.2.  Графичното, текстово, звуково и/или видео съдържание /материали, информация и документи/, което е необходимо да съдържат рекламните материали и/или да бъдат изпълнени рекламните услуги, следва да бъде предоставено от Възложителя, освен ако не е уговорено друго.

7.3.  Ако не е уговорено друго, Възложителят е задължен да предостави на Изпълнителя материали, информация, документи и необходимите данни в подходящ формат, визия и качество, за изпълнение на работата във вид на електронни файлове с висока резолюция, със запазен шрифт и цветове, подготвени според предварително уточнени параметри и изисквания.

7.4.  Горепосочените електронни файлове, Възложителят се задължава да предостави на Изпълнителя при сключване на Договора за рекламно обслужване, а ако последният не ги одобри да му предостави в срок материали, информация, документи и/или проект и данни с необходимото качество така че да бъде изпълнена възложената работа .

7.5.  Възложителят декларира и гарантира, че притежава всички права да рекламира предоставеното име и/или търговска марка на продуктите/услугите, за които е възложил на Изпълнителя изпълнение на рекламни материали и/или рекламни услуги.

7.6.  Възложителят декларира и гарантира, че предоставените от него на Изпълнителя материали, информация, документи за изпълнението на рекламни материали и/или услуги са в съответствие със Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения, Закона за защита на конкуренцията, Закона за защита на потребителите, Закона за защита от дискриминация и останалото приложимо законодателство и, че не нарушават правата на трети лица и че ако подобни претенции възникнат, ще ги удовлетворява изцяло и за своя сметка.

7.7.   Възложителят декларира и гарантира, че предоставените от него материали, информация, документи, лога, изображения и др. необходими за изпълнението на рекламни материали и/или услуги са негова собственост, притежава авторските права върху тях и има право да ги използва и разпространява и/или е уредил взаимоотношенията си с правоимащите лица, както и че са изплатени всички такси, хонорари и възнаграждения на правоимащите лица, съгласно ЗАПСП и останалото българско законодателство и Изпълнителят не носи никаква отговорност при упражняването на правата върху тях и използването им за изпълнение на задълженията си по сключения между страните Договор за рекламно обслужване.

7.8.  Отговорността за нарушаване българското законодателство, като и за евентуални нарушения на правата на трети лица, във връзка със Закона за защита на конкуренцията и правото на защита срещу нелоялна конкуренция, правата на личността, авторските и сродните права и правата на интелектуална и индустриална собственост, правата върху марките и географските означения, правата върху промишления дизайн и правата върху патентите в предоставените от него материали, информация, документи, лога, изображения и др., необходими за изпълнението на рекламни материали и/или рекламни услуги, както и за правата, които по някакъв начин са (биха могли да бъдат) засегнати чрез рекламните материали и/или изпълнените услуги от Изпълнителя по силата на договорите за рекламно обслужване се носи изцяло от страна на Възложителя.

7.9.  Изпълнителят си запазва правата възникнали върху изработените от него рекламни материали и/или рекламни услуги, както и върху всички произведения създадени от него в процеса на изпълнение на възложената работа, включително и не само оферти, идеи, проекти, концепции, изображения, музикални произведения, звукозаписи, видеа, програми, софтуер и всякакви произведения или части от тях и с предаването им на Възложителя не разрешава свободното им използване от трети лица, отдаването им под наем, нито отстъпването на ползването им под формата на лицензия или сключването на други сделки с тях съгласно българското законодателство, освен ако друго не е уговорено между страните. За избягване на съмнение всякаква информация, оферта или идея материализирана в предоставени от Изпълнителя материали са произведения, защитени от Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения, Закона за патентите и регистрацията на полезните модели и от Закона за промишления дизайн, и Изпълнителят си запазва правата върху тях.

7.10. При заявен интерес от страна на Възложителя, авторските права върху графичното оформление на рекламните материали от точка 7.9. стават изключителна собственост на Възложителя, след изплащане на дължимите суми за авторски права, уточнени чрез допълнителна оферта и договор за авторски права, като Изпълнителят има право да участва на конкурси с авторските разработки касаещи рекламното представяне на същия. В стандартно предлаганите на Възложителя оферти за рекламни материали, оферираната цена за дизайн и предпечат включва само и единствено разходите на Изпълнителя за изработка на графичното оформление и предпечат за конкретния рекламен материал и не включва предоставяне на авторски права.

VIII. МОНТАЖ. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ.

8.1.  Монтажът се извършва от служители на Изпълнителя и/или подизпълнител/и, избран/и от последния.

8.2.  Монтажът се извършва на уговореното с Възложителя място, като се вземат предвид климатичните условия.

8.3.  Изпълнителят може да откаже да извърши монтаж, ако метеорологичните условия не позволяват монтажът да бъде извършен (ниски или високи температури, буря, снеговалеж, дъжд, вятър или други). В този случай Изпълнителят е длъжен да извърши монтажа в първия възможен ден, който е подходящ за извършването на монтажа.

8.4.  Не се считат за забава дните, през които атмосферните условия не позволяват монтажни работи. Удължаването на срока на изпълнение съответно на дните, през които подобни обстоятелства са възпрепятствали дейността на Изпълнителя, няма да се считат за забава в изпълнението.

8.5.  В случай, че Възложителят изисква извършване на допълнителна работа по отношение на монтажа, за услуги, които не фигурират в Договора за рекламно обслужване, то те се уговарят между страните писмено с анекс и /или приложение, към които, ако не е уговорено друго, се прилагат съответно клаузите на сключения договор.

8.6.   Приемането на монтажа се извършва в деня на приключване на монтажа и се удостоверява с двустранно подписан от представители на страните приемо-предавателен протокол. Всички забележки и рекламации на Възложителя, възникнали след този ден, с изключение на покритите от предоставената гаранция не касаят този договор.

8.7.  Изпълнителят поема гаранцията и осигурява гаранционно обслужване на рекламните материали, за целия гаранционен период уговорен в Договора за рекламно обслужване и /или приложенията /анексите към него, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол за извършения монтажа. Изпълнителят се задължава да осигури гаранционна поддръжка на рекламните материали във вид и състояние, съответстващи на предназначението им.

8.8.  Гаранцията не е валидна при форсмажорни обстоятелства, представляващи непреодолима сила (природни бедствия, земетресения, пожари, екстремно високи или екстремно ниски температури, наводнения, силни ветрове и проливни дъждове или екстремно висока влажност, както и стачки, безредици, гражданско неподчинение и др. събития), както и накърняване на рекламните материали и тяхната цялост, когато е в резултат на виновно поведение на трети лица (посегателство под формата на кражба, счупване, срязване, ремонтни дейности от лица неупълномощени от Изпълнителя, повреди в ел. табло, промени в електрическата система на обекта, кражби на елементи и др.).

IX. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА.

Ако в Договора за рекламно обслужване не е уговорено друго, страните се задължават да отговорят една към друга, както следва:

9.1.  В случай, че Изпълнителят не изпълни рекламните материали и/или рекламни услуги в уговорените срокове, той дължи на Възложителя заплащане на неустойка в размер на 0,2 % от общия размер на дължимото възнаграждение, за всеки ден забава, но не повече от 10% от общия размер на дължимото възнаграждение.

9.2.  Ако Възложителят не заплати на Изпълнителя дължимото възнаграждение в уговорените срокове, както и ако не изпълни което и да е от договорните си задължения в уговорените за това срокове, той дължи на Изпълнителя заплащане на по-голямата от двете суми – неустойка в размер на 0,2 % от общия размер на дължимото възнаграждение, за всеки ден забава или законната лихва за всеки ден просрочие, считано от датата на падежа.

9.3.  В случай, че забавата по предходната разпоредба продължи повече от 20 (двадесет) дни, Изпълнителят има право да развали Договора за рекламно обслужване с едностранно писмено изявление за разваляне без предизвестие, както и да получи неустойка в размер на 10% от стойността на договора.

9.4.  В случай, че Възложителят се откаже от договора /поръчката, по причини, които не се дължат на Изпълнителя, последният има право да получи неустойка в размер на 30 /тридесет/ % от пълния размер на уговореното възнаграждение, съгласно Договора за рекламно обслужване и приложението/анексите към него.

9.5.  Ако Изпълнителят е извършил част от възложената работа и по-нататъшното ѝ изпълнение се окаже невъзможно поради причини, за които Изпълнителят и Възложителят не отговарят, Изпълнителят има право да получи от Възложителя стойността на извършените до този момент работи.

9.6.  Ако Изпълнителят е изпълнил възложената работа и по-нататъшното ѝ изпълнение се окаже невъзможно или забавено, поради причина, за която отговаря Възложителя и забавянето е за повече от 5/пет/ дни след уговорения срок, Възложителят е задължен да изплати на Изпълнителя пълния размер на договореното възнаграждение. В този случай Възложителят заплаща на последния и наем за складиране на рекламните материали в базата на Изпълнителя, в зависимост от обема на рекламните материали, за всеки ден престой, по цени определени от Изпълнителя.

9.7. Заплащането на неустойка и/или обезщетение от някоя от страните не я освобождава от нейните задължения по Договора за рекламно обслужване и настоящите Общи условия и не лишава другата страна от възможността да търси пълно обезщетение за вредите – действително претърпени и/или пропуснати ползи, чиито размер надвишава размера на неустойката.

9.8. Страните безусловно и неотменимо се съгласяват, че всички клаузи от настоящите Общи условия и Договора за рекламно обслужване, в които се предвижда заплащане на неустойки запазват действието си и обвързват страните и след евентуалното му разваляне поради неизпълнение на задължение, за което е предвидена неустойка.

9.9.  В случай на непреодолима сила, никоя от страните няма да носи отговорност за неизпълнението – изцяло или частично – на своите задължения или за неизправно изпълнение на своите задължения, поети по тези Общи условия или в Договор за рекламно обслужване. Когато Изпълнителят не е способен да изпълнява договорените си задължения поради форсмажорни обстоятелства, той има право на възнаграждение само за задълженията по договора, които действително е изпълнил. Ограничаване на отговорността при форс-мажор за неизпълнение на парични задължения не се прилага.

9.10.   След възникване на Форсмажорна ситуация, страната е длъжна незабавно да уведоми насрещната страна и да предприеме всички разумни мерки за ограничаване или поправяне на последиците от събитието, в съответствие с Търговския закон.

9.11.   Изпълнителят не отговаря за неизпълнение на задълженията си по Договора за рекламно обслужване, ако същото се дължи на пълно, частично унищожаване или повреда на рекламните материали и/или рекламни услуги, в следствие на форсмажорни обстоятелства, включително и от действия на трети лица.

9.12.   Изпълнителят не носи отговорност за неизпълнение, ако по време на действието на Договора за рекламно обслужване, бъдат въведени нови или различни изисквания, както и ако настъпят каквито и да е промени в нормативите изисквания към възложената работа, които правят невъзможно изпълнението ѝ и/или използването ѝ съгласно договорното предназначение. В този случай Договорът за рекламно обслужване може да бъде прекратен едностранно от Изпълнителя, като последният не дължи заплащане на неустойка или каквото и да е обезщетение, а само евентуално връщане на авансово получени възнаграждения за работа, която не е извършил.

9.13.   Изпълнителят не носи отговорност за неизпълнение на задълженията по Договора за рекламно обслужване и за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства и случайни събития извън неговия контрол – метеорологични условия, технически повреди и/или действия на трети лица, поради които визуализирането/излъчването спре или стане невъзможно, повреди в електрозахранването, влезли в сила актове на държавни органи, спазване на правни норми или лицензионни условия, изпълнение на отговорността за информиране на обществеността, настъпили събития в предоставянето на услуги от трети лица, както и в случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационна система, както и друго непредвидено и/или непредотвратимо събитие или причина извън контрола на Изпълнителят.

X. СРОК НА ДОГОВОРИТЕ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ.

10.1.  Срокът на писмения Договор за рекламно обслужване се определя в него. В случай, че отношенията между страните са уредени въз основата на одобрена оферта, договорът между страните се счита сключен за срок до изпълнението на възложената работа.

10.2.  Действието на Договора за рекламно обслужване се прекратява:

1)  с неговото изпълнение.

2)  по взаимно споразумение на страните, изразено писмено.

3)  с едномесечно предизвестие от една от страните;

4) едностранно от страна на Изпълнителя с писмено изявление без предизвестие в случай на продължително неизпълнение на някое от задълженията от страна на Възложителя. По силата на настоящите условия и Договор за рекламно обслужване продължително неизпълнение е забавяне с повече от 20 /двадесет/ дни на някое срочно задължение или ако в срок от 5 /пет/ дни, след отправяне на писмено предупреждение за спазване на нарушено договорно задължение от Изпълнителя до Възложителя, последния не е преустановил неизпълнението на свое задължение. В този случай прекратяването има действие от момента, в който Възложителя получи писмено уведомление от Изпълнителя.

5)  в други случаи, предвидени в настоящите Общи условия и/или в Договора за рекламно обслужване.

10.3.  При предсрочно прекратяване по инициатива на Възложителя, същия дължи на Изпълнителя пълния размер на уговореното възнаграждение.

10.4.  Договорът за рекламно обслужване може да бъде развален от изправната страна при неизпълнение на задълженията на другата страна.

XI. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ.

 11.1.  В процеса на сключване и изпълнение на Договора за рекламно обслужване, страните и техни работници и служители могат да узнаят данни и информация относно производствените и търговски практики на другата страна/поверителна информация/.

11.2.  Страните имат право да използват поверителната информация само за изпълнението на задълженията си по Договор за рекламно обслужване, приложенията и анексите към него.

11.3.  По смисъла на настоящите Общи условия „поверителна информация“ е информацията, която всяка от страните е получила при или по повод изпълнение на задълженията си по Договор за рекламно обслужване, включително сведения за съдържанието на документи, концепции, идеи, събития, разговори, методи на работа и специални техники, използвани или създадени от Разкриващата страна и всякакви данни или информация, които са собственост на Разкриващата страна и са станали известни на Получаващата страна и не са общоизвестни на обществеността, независимо дали са материални или нематериални, когато и колкото и да са оповестени, включително, но не само: интелектуална собственост, ноу-хау, регистрационни данни, научни данни, планове за развитие, планове или стратегии за продажби или маркетинг, технология на продукти, състав на продукти, изследователски методи, както и други организационни, маркетингови, търговски, финансови, икономически, научни, регистрационни, административни, технически данни, както и стратегии и планове по отношение на Разкриващата страна или нейните продукти. Производствена и търговска информация, която може да бъде използвана по начин, по който да облагодетелства конкурентите на другата страна, се счита за конфиденциална информация, в т.ч. маркетингови проучвания и данни от тях, стратегии и концепции, технологии, работни процеси, производствени и финансови данни, данни за контрагенти и клиенти на Разкриващата страна и нейната организационна и правна структура, и всякаква финансова информация и информация относно търговската ѝ дейност, чието използване би могло да доведе до нанасяне на вреди на тази страна.

11.4.  Поверителната информация, посочена по-горе, включва, освен другото, цялата информация, обикновено считана за поверителна информация или призната като такава поради нейния характер, предоставена от Разкриващата страна по пряк или непряк начин в писмена форма, в графична форма, в електронна версия, устно или по друг начин или получени от наблюдения по време на посещенията в Разкриващата страна.

11.5.  Съдържанието и уговорките в Договора за рекламно обслужване са достояние само на страните по него и са поверителна информация.

11.6.  Възложителят се съгласява по време на действие на Договора за рекламно обслужване, както и след неговото изтичане, да не разкрива, да не разгласява, да не използва в бъдещата си дейност и да не прави по какъвто и да е начин достояние на друго лице каквато и да е поверителна информация, търговска и/или производствена тайна на Изпълнителя без изричното писмено съгласие на последния.

11.7.  Възложителят се задължава да не разпространява поверителна информация на трети лица под каквато и да било форма, както и да изисква от представителите, служителите си и свързаните с него лица спазване на същите ограничения за поверителност.

11.8.  Възложителят се задължава при предоставяне от страна на Изпълнителя на документи, оферти, приложения към Договор за рекламно обслужване и други обекти, защитени от българското законодателство, да не предоставя техни копия или части от тях на трети лица, да не извършва действия, чрез които ги оповестява на широк кръг лица и/или да ги прехвърля на трети лица.

11.9.  Действията в нарушение на този раздел ще се считат за нарушение на българското законодателство, както и като недобросъвестно поведение. Възложителят се съгласява да обезщети в пълен размер Изпълнителя за всякакви вреди, загуби или разходи, претърпени в следствие нарушение разпоредбите на настоящите Общи условия и вследствие правата на добросъвестна търговска практика.

11.10.  По смисъла на настоящия раздел „Разкриваща страна“ е страната, разкриваща Поверителна информация, а „Получаваща страна“ e страната, на която се разкрива Поверителна информация. С цел избягване на съмнение, Получаващата страна включва и /или нейни посредници, служители или професионални консултанти.

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ.

12.1.  Настоящите Общи условия ведно с Договор за рекламно обслужване и приложенията/анексите към него представляват цялостен договор между страните по отношение на уговореното между тях, който отменя всички и всякакви други споразумения и договорености, както писмени, така и устни, между страните, които противоречат на този цялостен договор.

12.2.  С приемане на настоящите Общи условия страните декларират, че са ги подписали едновременно с подписване на Договора за рекламно обслужване.

12.3.  Всички задължения и отговорности на Изпълнителя са тези в настоящите Общи условия и уговорените в Договор за рекламно обслужване, като и произтичащите от закона императивни разпоредби, като никакви други условия нямат задължителен характер към Изпълнителя.

12.4.  Всяка от страните по тези Общи условия и Договорите за рекламно обслужване се задължава да не уврежда доброто име на насрещната страна и/или на нейни служители, както и да изисква от служителите си и подизпълнителите си спазване на задълженията по настоящия член.

12.5.  Промените в националното или европейското законодателство, които касаят рекламните материали и/или рекламни услуги се прилагат към вече сключените, но все още неизпълнени Договори за рекламно обслужване, освен ако със закон е предвидено противното или ако промените не са императивни. В последният случай промените се прилагат, само ако Изпълнителят е поискал изрично това. В този случай изпълнението на съответните рекламни материали и/или рекламни услуги се забавя с толкова време, колкото е необходимо за изпълнение на изискванията на закона.

12.6.  Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни или допълвани едностранно от страна на Изпълнителя. Изменените и/или допълнени Общи условия се публикуват в сайта на „Ин.Венто Р“ ЕООД. Ако в срок от 7 /седем/ календарни дни от промяната на Общите условия, не постъпи изрично неприемане на осъществената промяна от вече приелите Общите условия Възложители, то се счита, че последните ги приемат и актуалните Общи условия ще се прилагат в последващите им правоотношения.

12.7.  Нищожността на някоя от клаузите на настоящите Общи условия не води до нищожност на останалите разпоредби от него.

12.8.   В случай на противоречие между клаузи на различните документи, които съставляват договора в неговата цялост, предимство имат клаузите на документите в следната последователност:

  1. Анексите към Договора за рекламно обслужване и приложенията към него;
  2. Договора за рекламно обслужване;
  3. Настоящите Общи условия.

12.9.  Всички спорове, породени от/при настоящите Общи условия, както и от сключения Договор за рекламно обслужване, и отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат решавани от страните чрез преговори, а при невъзможност да бъде постигнато споразумение – от компетентния български съд.

12.10.  За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

12.11.  Настоящите общи условия влизат в сила от 31.07.2020 г.